Vòng Quay Nắm Đấm
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Huy Ngô Trúng 1,267 kim cương 25 giây trước
Long Le Duc Trúng 1,999 kim cương 25 giây trước
Thuy Nguyenxuan Trúng 1,331 kim cương 25 giây trước
Thư Báo Trúng 914 kim cương 2 phút trước
Raemon Do Trúng 2,190 kim cương 2 phút trước
Hí Thiên Đại Nhân Trúng 1,408 kim cương 2 phút trước
Mon XiRô Trúng 2,272 kim cương 4 phút trước
Kirito San Trúng 2,456 kim cương 4 phút trước
Sơn Quang Lê Trúng 2,147 kim cương 4 phút trước
Đinh Thị Trang Nhã Trúng 1,399 kim cương 6 phút trước
Tki Gam Nguyen Trúng 1,751 kim cương 6 phút trước
Nguyễn Minh Khánh Trúng 510 kim cương 6 phút trước
Chí Tài Trúng 981 kim cương 8 phút trước
Minh Minh Trúng 1,799 kim cương 8 phút trước