Mở Tất Giáng Sinh
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Vang Trinh Trúng 2,503 kim cương 53 giây trước
Tst Khang Trúng 1,963 kim cương 2 phút trước
Quy Dương Trúng 2,318 kim cương 4 phút trước
Thanos Kiên Trúng 2,492 kim cương 6 phút trước
Hao Gio Trúng 798 kim cương 8 phút trước
Tuấn Co-y Trúng 1,985 kim cương 10 phút trước
Thi OK Trúng 2,430 kim cương 12 phút trước
Luân Minh Trúng 1,283 kim cương 14 phút trước
Chúc Nguyễn Trúng 528 kim cương 16 phút trước
Đinh Cường Trúng 1,668 kim cương 18 phút trước
Nguyễn Việt Trúng 899 kim cương 20 phút trước
Mint Thư Trúng 602 kim cương 22 phút trước
Đạt Ma Trúng 2,303 kim cương 24 phút trước
Master Mophix Trúng 1,182 kim cương 26 phút trước