Bông Hồng Ngũ Sắc
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Dương Dương Trúng 1,589 kim cương 50 giây trước
Trần Minh Tâm Trúng 305 kim cương 2 phút trước
Tinh Trang Trúng 1,159 kim cương 4 phút trước
Bắp Cùi Trúng 1,889 kim cương 6 phút trước
Nguyễn Nghĩa Nèk Trúng 1,995 kim cương 8 phút trước
Đức Hưởng Trúng 1,477 kim cương 10 phút trước
Đình Thắng Trúng 2,272 kim cương 12 phút trước
Cuongky Trầm Hùng Cường Trúng 389 kim cương 14 phút trước
Ngyễn Tài Trúng 1,996 kim cương 16 phút trước
Trương Thủy Trúng 2,034 kim cương 18 phút trước
Bông Hoa Nước Trúng 407 kim cương 20 phút trước
Linh Ơi Trúng 963 kim cương 22 phút trước
Ca Nguyễn Trúng 919 kim cương 24 phút trước
Hổ Tiger Trúng 871 kim cương 26 phút trước